Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

 

            ŠKOLNÍ ŘÁD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zařízení:

            Mateřská škola Háj u Duchcova, okres Teplice, příspěvková organizace

Sestavila:

             Jaroslava Schäferová, ředitelka Mateřské školy Háj u Duchova, Kubátova 122

Účinnost:

od 1. 9. 2016

Aktualizace

            od 1. 1. 2017

Závaznost:

Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance a rodiče MŠ Háj u Duchcova

Informace podána:

Zákonným zástupcům dětí na rodičovské schůzce

 

 

 

Obsah

I.   PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program
 2. Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole
 3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí
 4. Povinnosti zákonných zástupců
 5. Práva a povinnosti pedagogů

 

II.   UPŘESNĚNÍ VÝKONU  PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

  1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
  2. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování
  3. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předání po ukončení vzdělávání
  4. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání a dosažených výsledcích.
  5. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích
  6. Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jeho zdravotním stavu
  7. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

 

III.   UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

  1. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání
  2. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců
  3. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době
  4. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplat za školní stravování

 

IV.   PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

17. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

18. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

19. Podpora společného vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

V.   ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

20. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

21. Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí pro potřeby školního stravování

VI.   PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

22. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

23. Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi

24. Evidence školních úrazů

                  25. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,  

                        nepřátelství nebo násilí

                  26. Psychosociální podmínky

VII.   ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

                 27. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

                 28. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při

                       jejich pobytu v mateřské škole

           VIII.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ředitelka Mateřské školy Háj u Duchcova, Kubátova 122 – příspěvková organizace v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ.

 

 

 

 

 

I. PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní vzdělávání a školní vzdělávací program

Mateřská škola v rámci předškolního vzdělávání

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí  před  jejich vstupem do základního vzdělávání
 • podporuje společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v  mateřské škole.

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhlášky č. 43/2006 Sb.(dále jen „Vyhláška o MŠ“), ve znění pozdějších předpisů, Listinou základních práv a svobod a dalšími souvisejícími normami.

 

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1 tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti
 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

Při vzdělávání mají dále všechny děti  práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

 

 

 

3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo

 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí
 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
 3. na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí

4. Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní

 1. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené, bez výstředností v účesu a oblečení
 2. při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče ředitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte,  rodné  číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení, pověření osoby k vyzvedávání dítěte
  z MŠ
 3. na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 4. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte  nebo  jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte
 5. dokládat písemně důvody nepřítomnosti dítěte delší než 14 dnů, v případě neúčasti dítěte ve vzdělávání v posledním ročníku povinného předškolního vzdělávání do tří pracovních dnů
 6. oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení školní matriky
 7. vzniklý problém, konflikt, řešit neprodleně s tím pedagogem (provozním zaměstnancem), kterého se týká. Při neuspokojivém výsledku jednání se obrátit na ředitelku.

5. Práva a povinnosti pedagogů

Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o metodách a postupech při plnění vzdělávacích cílů školy. Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

V pracovní době se musí pedagogové řídit závaznými předpisy. Jsou povinni vykonávat přímou výchovně vzdělávací činnost v rozsahu 31 hodin týdně a řádně se na ni připravovat.

Z organizace výchovně vzdělávací práce a zajištění chodu školy vyplývají pro pedagogy další povinnosti:

§  Znát a respektovat Řád školy

§  Pracovat s Rámcovým vzdělávacím programem, podílet se na naplňování ŠVP

§  Spolupracovat s kolegyní -TVP, diagnostika dětí…

§  Naplňovat roli učitelky MŠMT

§  Spolupracovat s rodiči dětí, poskytovat poradenskou službu

§  Vyjadřovat svůj názor, užívat metody efektivní komunikace

§  Celoživotně se vzdělávat

          

Pedagogičtí pracovníci školy dodržují služební tajemství, dbají, aby jejich vystupování
a jednání bylo v souladu s pravidly slušného chováním a občanského soužití s výchovným posláním a působením školy.

 

Práva a povinnosti ostatních pracovnic školy:

 

          1.  Znát a respektovat řád školy, dodržovat předpisy a nařízení

          2.  Dodržovat služební tajemství

          3.  Podílet se na realizaci školního vzdělávacího programu

          4.  Účastnit se participativního řízení, vyjadřovat svůj názor

 

II. UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

6. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem a bude oznámeno na veřejně přístupném místě a webových stránkách školy. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě písemné žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Tiskopis Žádosti o přijetí dítěte do MŠ obdrží rodiče u zápisu, nebo si jej může vyzvednout po zveřejnění Zápisu dětí.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů od předání uvedených dokladů ředitelce MŠ. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, dále jsou podmínky přijímání dětí do MŠ upřesněny ve Směrnici přijímání dětí.

Rodiče předávají ředitelce školy vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu.

 

7. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

Rodiče přihlašují nebo omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00  hod.  osobně nebo telefonicky.

8. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně učitelce mateřské školy. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitele mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě a zřizovateli. O odchodech dětí po ukončení provozu jsou vedeny záznamy. Rodičům může být stanovena úhrada nákladů za péči o dítě po skončení provozní doby MŠ. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do školy.

 

9. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný s dalšími dokumenty ve vestibulu mateřské školy.

Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro vyzvedávání dítěte z mateřské školy informovat u učitele o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy svolává rodičovské schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí.

Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

10. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím písemného upozornění umístěného ve vestibulu školy nebo sdělením pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání a také na webových stránkách školy.

11. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost, včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu učiteli nebo řediteli školy (osobně, telefonicky, e-mailem).

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy.

Jestliže je tato doba delší než 10 pracovních dnů, je nutná písemná omluva, kterou zákonní zástupci dodají po skončení nepřítomnosti dítěte.

V případě omlouvání neúčasti ve vzdělávání dětí v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání je zákonný zástupce povinen důvod nepřítomnosti oznámit do tří pracovních dnů (osobně, telefonicky nebo e-mailem). Důvod a délka nepřítomnosti dítěte na předškolním vzdělávání bude zaznamenán do Omluvného listu dítěte a podepsán zákonným zástupcem.

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího učitele o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítě, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

12. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

 Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje vždy na celý školní rok směrnicí,  kterou vydává ředitelka školy a je k nahlédnutí rodičům v šatnách. Zde se stanoví  výše, úhrada, doba, osvobození od úplaty či snížení úplaty a sankce za neplacení.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je platba, která je pro rodiče

 povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je  považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d)

.

Stravné za minulý kalendářní měsíc je splatné v druhém týdnu příslušného kalendářního měsíce.

Tato skutečnost je zveřejněna na vchodových dveřích vždy o týden dříve.

 

III. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

13. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout po písemném upozornění o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem.

14. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 11. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

15. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Jestliže ředitelka mateřské školy stanoví zkušební dobu ze zdravotních nebo jiných důvodů, může ukončit vzdělávání dítěte ve zkušební době, jestliže dítě není adaptabilní nebo lékař v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním.

16. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za školní stravování

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu  úplaty za vzdělávání a školní stravování uvedené v bodě II.č.12 tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

IV. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

17. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6.00 do 16.00 hodin. V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě omezit nebo přerušit.

Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 3 měsíce předem.

 

 

18. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá

v následujícím základním denním režimu

 

6.00 – 8.30

individuální volba hravé, tvořivé, estetické činnosti dětí; ranní cvičení; komunikativní kruh, realizace nápadů dětí; realizace plánovaných integrovaných činností řízených pedagogem, individuální plánované činnosti;

8.30 – 8.45

            dopolední svačinka

8.45 – 9.30

            Pokračování řízených činností pedagogem, individuální a skupinové hry,

9.30 – 11.30

příprava a pobyt venku – hry, sportovní aktivity, poznávací vycházky a exkurse, individuální a zájmová činnost (v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní a řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy s využitím tělocvičny k pohybovým aktivitám), příprava na oběd, hygiena

11.30 – 12.15

podávání oběda; hygiena s vyčištěním dutiny ústní

12.15 – 14.00

literární nebo hudební relaxační chvilka; spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku,
Odpočinek předškolních dětí probíhá v herně na lehátku a po něm následují klidové činnosti zaměřené na rozvoj osobnosti a získávání vědomostí před vstupem do základní školy.

14.00 – 16.00

hygiena; odpolední svačinka; tělovýchovná chvilka; hravé, tvořivé činnosti dětí; individuálně plánované činnosti, pobyt venku

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

                                 

19. Podpora společného vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Cíle inkluze (společného vzdělávání)

           Cílem inkluze (společného vzdělávání), který vyplývá z novely školského zákona

           č.82/2015 Sb., zejména z § 16 a z prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb., je zajistit pro děti

           v mateřské škole takové podmínky pro jejich vzdělávání, které reflektují možnosti dětí,

           jejich potřeby ve vztahu k jejich aktuálnímu věku; rozvíjejí a podporují výchovu dětí,

           respektují míru nadání i dopady zdravotního stavu do jejich přípravy na školu.

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj myšlení, vnímání, pozornosti, motoriky; pomáhá stimulaci vývoje.

Zahrnuje intervence na podporu oslabených dovedností dítěte, podporuje rozvoj praktických činností  

 

Podpůrná opatření při realizaci společného vzdělávání

             Ředitelka zodpovídá za realizaci podpůrných opatření I. stupně, využití plánu

             pedagogické podpory, vyhodnocení účinnost podpory, případné doporučení služby

             školských poradenských zařízení a při zajišťování podpůrných opatření II. - V. stupně

             postupuje v  souladu s § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

 

Spolupráce zákonných zástupců

            V souladu s § 1 odst. 5 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb

            ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,

            vydává ŠPZ na základě vyšetření dítěte tzv. „doporučení“. Doporučení ŠPZ se

            vydávají a podpůrná opatření se poskytují vždy v nejlepším zájmu dítěte, za účelem

            zajištění jeho práva na vzdělávání odpovídajícího jeho speciálním vzdělávacím

            potřebám a možnostem podle ust. § 16 odst. 6 školského zákona. Pokud zákonní

            zástupci odmítají spolupracovat se školou nebo ŠPZ, a to i přesto, že je k naplnění

            jeho speciálních vzdělávacích potřeb nezbytné využití podpůrných opatření,

            znemožňují tím naplnění práva dítěte na vzdělávání a neplní své povinnosti plynoucí z

            rodičovské odpovědnosti.

 

Problémy při spolupráci se zákonnými zástupci

            Neochota se školou spolupracovat se může projevit i tím, že zákonný zástupce z

           nějakého důvodu navzdory doporučení učitelky nebo ředitelky odmítne dítě nechat

           vyšetřit v pedagogicko-psychologické poradně nebo školském poradenském zařízení.

           V takovém případě počítá ust. § 16a odst. 4 školského zákona ve znění účinném od

1.      9. 2016 s možností uložit zákonnému zástupci využití poradenské pomoci na  

základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

           Tímto orgánem může být nejenom soud, vykonávající tzv. „péči soudu o nezletilé“

           podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ale i orgán sociálně-

           právní ochrany dětí (§ 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní

           ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (OSPOD)

                                                     

                                                        

 

 

V. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

20. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky, vodu), které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.

21. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

Jestliže má dítě řádně omluvenou nepřítomnost do 8.00 hod v den, kdy nenavštíví mateřskou školu, nehradí za tento den stravné.

Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout v MŠ do 11:30 hodin oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok. Ostatní jídla lze za tento den odebrat, pouze pokud to umožňují hygienické normy.

 

VI. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

22. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Řídí se Metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT č.j.: 37 014/2005-25

Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají učitelé mateřské školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

Pedagogičtí pracovníci v rámci výchovného působení poučují děti s možnými riziky, ohrožením zdraví a bezpečností při všech činnostech. Zároveň seznamují děti s konkrétními bezpečnostními pokyny, se zásadami bezpečného chování ve škole a mimo školu. K tomu si vytvářejí pravidla týkající se hygieny a společného soužití ve třídě.

K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho učitelé mateřské školy připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 25 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo dvě a více dětí mladších tří let.

Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitel mateřské školy, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

Podávat dítěti v MŠ léky není možné – pedagog nemá k tomuto úkonu odbornou způsobilost.

Při náhlém onemocnění dítěte, úrazu zajistí pedagog včasné poskytnutí první pomoci. O události a provedených opatřeních neprodleně informuje zákonné zástupce dítěte. Všichni pedagogové jsou seznámeni se zásadami první pomoci.

Telefonní čísla zdravotnických zařízení jsou umístěna ve sborovně na nástěnce. V budově je umístěna lékárnička s potřebným vybavením.

23. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady

 1. přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích
  • děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech
  • skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky
  • vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny
  • při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč
  • za snížené viditelnosti používá pedagogický dozor předepsané „zviditelňující“ vesty

 

 1. pobyt dětí v přírodě
  • využívají se pouze známá bezpečná místa
  • pedagogický pracovník před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)
  • při hrách a pohybových aktivitách pedagogický pracovník dbá, aby děti neopustily vymezené prostranství

 

 1. rozdělávání ohně
  • pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne, rozloučení s předškoláky apod. a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí
  • jen na místech určených pro rozdělávání ohně
  • v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně
  • pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál
  • po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně

 

 1. sportovní činnosti a pohybové aktivity

 

  • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídě popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
  • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

 

 1. pracovní a výtvarné činnosti

 

  • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou ostré nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy

 

 1. při společných akcích školy

 

  • které probíhají v době provozu školy, je rodič povinen si z bezpečnostních důvodů převzít dítě u učitelky. V opačném případě se dítě dané akce nezúčastní.

Dozor vykonávají rodiče, kteří si vyzvednou své dítě při pobytu na zahradě MŠ a dbají na bezpečnost svých dětí, pokud si tyto ještě hrají na průlezkách a skluzavkách.

 

 

24. Evidence školních úrazů

Ředitelka školy, které byl úraz dítěte hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

Všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů.

Jde-li o úraz, který způsobil, že se dítě neúčastní činnosti školy nejméně jeden den, kromě dne, kdy k úrazu došlo, je o výsledku šetření sepsán následně po ohlášení úrazu záznam o školním úrazu na stanoveném tiskopise.

Po jednom vyhotovení záznamu o úrazu obdrží škola, zákonní zástupci, zřizovatel, ČŠI.

U hromadných, těžkých nebo smrtelných úrazů se podává hlášení i na Inspekci práce, MŠMT.

 

 

25. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

26. Psychosociální podmínky

 

Děti i dospělí se cítí v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně.

 

Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci.

 

Pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně
a pomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu, relaxace apod.). Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem
a chvatem.

Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné.

 

Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití.

Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti kamarádským

společenstvím, v němž jsou zpravidla rády.

 

Je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí z obavy o časové prostoje, podporování nezdravé soutěživosti dětí. Jakákoli komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná.

 

Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života (je dítěti tematicky blízká, jemu pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná
a prakticky využitelná.)

 

Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, je uznalý, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním, vyvaruje se paušálních pochval stejně jako odsudků.

 

Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě (autenticky).

 

VII. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

27. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházeli šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami
a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.

Do MŠ si děti mohou donést svoji oblíbenou hračku – mazlíčka k odpolednímu odpočinku, která je nerozbitná a nemá ostré hrany. Za osobní hračky nenese MŠ odpovědnost.

28. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

 

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1.9.2016

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti zabezpečí zaměstnavatel seznámeni všech zaměstnanců mateřské školy s obsahem tohoto školního řádu a jeho dodatky a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

Jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte, pedagogy a zaměstnance školy.

O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí formou předání jednoho výtisku zákonným zástupcům a zveřejní jej na viditelném místě ve vestibulu školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek č.1                                                                          

 

 

 

 

 

 

Dodatek :        ke  ŠKOLNÍMU ŘÁDU

Vydán dne:     1.9.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupováním ředitele školy v době jeho nepřítomnosti je pověřena paní Hana Vernerová – učitelka.

Zastupování s omezenými pravomocemi.